Oprema in preskusi opreme pod tlakom

Kontrolni organ SINT d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-083 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020), tip C. Preglede in preskuse (kontrolo) opreme pod tlakom izvajamo skladno s Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur. l. RS, št. 92/2008). Kontrolo opreme pod tlakom izvajamo za naslednja področja:


Splošni pogoji poslovanja kontrolnega organa

1. Naslov:

Medlog 7b, 3000 Celje, Slovenija

2. Kontakt:

Telefon: +386 (0)3 492 23 20

Fax: +386 (0)3 563 42 99

GSM: +386 (0)31 613 967

E-mail: sintcelje@siol.net

3. Tip K.O.:

Kontrolni organ SINT d.o.o. je tipa C

4. Delovni čas:

Pon., tor., čet.: 7.00 – 15.00

Sreda: 7.00 – 17.00

Petek: 7.00 – 13.00

Tehnični vodja in kontrolor v kontrolnem organu je g. Rajko STRLEKAR, dipl. var. inž.

V primeru odsotnosti tehničnega vodje, g. Rajka STRLEKARJA, se kontrole ne izvajajo.

5. Naročanje:

Izvajanje kontrol za posamezno stranko je enako vrstnemu redu naročila.

6. Obseg dela:

Kontrola opreme pod tlakom

7. Obveznosti stranke:

Dolžnosti uporabnika opreme pod tlakom z nizko stopnjo nevarnosti

Uporabnik opreme pod tlakom z nizko stopnjo nevarnosti je odgovoren za njeno varno uporabo. Upoštevati mora navodila proizvajalca o vgradnji, zagonu, uporabi in vzdrževanju te opreme. Opravljati mora preglede in preskuse, ki jih določi proizvajalec opreme pod tlakom in jih ustrezno dokumentirati. Dokumentacija o pregledih in preskusih mora biti vedno na vpogled pristojnemu organu za nadzor.

Uporabnik opreme pod tlakom z nizko stopnjo nevarnosti ni dolžan obvestiti ministrstva o pričetku in prenehanju uporabe tovrstne opreme.

Dolžnosti uporabnika opreme pod tlakom z visoko stopnjo nevarnosti

Uporabnik opreme pod tlakom z visoko stopnjo nevarnosti mora:

  • zagotoviti uvodni pregled opreme pod tlakom,
  • zagotoviti periodično pregledovanje opreme pod tlakom,
  • v osmih dneh obvestiti ministrstvo o pričetku in prenehanju uporabe opreme pod tlakom,
  • v osmih dneh obvestiti ministrstvo o vsaki spremembi podatkov, ki jih vsebuje evidenčni list,
  • v primeru spremembe uporabnika predati novemu uporabniku evidenco opreme pod tlakom in pripadajočo dokumentacijo.

Uvodni in periodični pregledi opreme pod tlakom se lahko izvajajo le na osnovi sklenjene pisne pogodbe med uporabnikom in organom za periodične preglede.

8. Garancija kontrolnega organa:

Kontrolni organ jamči za rezultate svojega dela ob zaključku pregleda. Ne more pa prevzeti odgovornosti za stanje opreme pod tlakom v nadaljnji uporabi.

9. Stanje naprave za kontrolo:

Stranka pripravi opremo pod tlakom za kontrolo, lahko pa to prepusti v organizacijo kontrolnemu organu. Morebitna priprava opreme pod tlakom za kontrolo se zaračuna posebej. To se določi v pogodbi, kadar gre za trajnejše sodelovanje ali večje projekte ali z naročilnico.

10. Varovanje zaupnosti:

Kontrolni organ trajno zagotavlja zaupnost informacij o strankah in ščiti njihove lastniške pravice. Dostop do informacij o strankah ima le osebje kontrolnega organa, ki te informacije potrebuje za svoje delo. Vse osebje kontrolnega organa družbe SINT d.o.o. in zunanji sodelavci se pisno s podpisom »Izjave o varovanju tajnosti informacij strank in o zaščiti lastniških pravic strank« obvežejo, da teh informacij in pravic ne bodo zlorabljali.

Do informacij o postopku, informacijah stranke in rezultatih kontrole ima dostop osebje kontrolnega organa, ki  te informacije potrebuje pri svojem delu ter predstavnik državnih organov, ki izkaže pravni interes (Ministrstvo za gospodarstvo RS, ki dodeli evidenčno številko opreme pod tlakom). Naročniki kontrole se seznanijo s Pogodbo, ki jo sklenejo s kontrolnim organom. V Pogodbi je opredeljeno seznanjanje državnih inštitucij z dokumentacijo, za katero imajo pravni interes.

Informacije o naročniku, pridobljene iz drugih virov, kot je naročnik (npr. pritožnik, zakonodajalci), se štejejo za zaupne.

11. Pritožbe:

Stranka, v primeru reklamacije, kontaktira sprejemno pisarno podjetja, ki nato zbere vse dokumente in podatke o storitvi, na katero se nanaša reklamacija. Zaključeni delovni nalog, ki je bil izdan za storitev, katere predmet je reklamacija, se označi  in preda v pregled in potrditev direktorju/prokuristu, ki določi postopek reševanja reklamacije in izvajalca postopka. Po dokončani reklamacijski storitvi izvajalec delovni nalog ponovno zaključi in preda skupaj z zapisom v obdelavo v sprejemno pisarno.

Postopek reševanja reklamacije je voden z zapisom v evidenco reklamacij, iz katere je razvidna tudi upravičenost reklamacije, opis in analiza reklamacije ter datum rešitve reklamacije. Glede na vrsto in težo reklamacije se določi tudi korektivni ukrep z rokom izvedbe, izvajalcem in kontrolo izvedbe ukrepa. Na ta način dosegamo nenehno izboljševanje na področju izvajanja naših storitev.

12. Zavrnitev in onesposobitev jeklenk:

V primeru, da oprema pod tlakom ni ustrezna, preglednik nanjo ne namesti (žigosa) datuma veljavnosti kontrole.

V tem primeru kontrolni organ obvesti lastnika. Če se lastnik strinja, kontrolni organ naredi jeklenko neuporabno za shranjevanje plina.

  • Omenjeno opremo pod tlakom kontrolni organ mehansko poškoduje in jo izloči iz uporabe.

Kontrolni organ na neustrezno opremo pod tlakom zareže z rezalko na vrat oz. navoj ventila.

  • V nasprotnem primeru pa se jo vrne uporabniku in se izdela na obrazcu TO.OB-04 negativno Poročilo in ga v enem izvodu pošlje uporabniku.

Več informacij: